Khai thác kho bãi

Bên cạnh dịch vụ vận tải hàng hóa, CITO Global Logistics cũng cung cấp các dịch vụ lưu kho ngắn hạn và dài hạn, dịch vụ kho bãi – phân phối và quản lý hàng hóa tồn kho.

Dịch vụ Kho bãi của chúng tôi gồm:

  • Quản lý hàng hóa Xuất – Nhập.
  • Phân phối hàng đến người mua sau cùng.
  • Kiểm kê hàng hóa lưu kho định kỳ.
  • Xếp dỡ hàng hóa ra vào kho.
  • Quản lý hàng hóa & Báo cáo tồn kho.
  • Thủ tục Hải quan xuất nhập kho bãi.
  • Kiểm đếm hàng hóa.
  • Vận chuyển, giao nhận

Khai thác kho bãi